ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN: Cirkel B.V.

Artikel 1: Definities

RobWink :
Cirkel B.V. (KvK nr. 10147147), de gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper, dienstverlener, opdrachtnemer;
Wederpartij :
de wederpartij van RobWink, de koper, de opdrachtgever;
Vervoerder :
degene die de logistieke diensten verzorgt;
Afzender :
de persoon alwaar het geleverde worden opgehaald;
Ontvanger :
de geadresseerde of (mede)bewoner, dan wel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres, aan wie de vervoerder het geleverde dient af te leveren;
Overeenkomst :
de overeenkomst tussen RobWink en wederpartij.


Artikel 2: Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen RobWink en wederpartij indien en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk afgeweken is;

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met RobWink, voor de uitvoering waarvan door RobWink van diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

2.4 Indien RobWink met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.5 Naast deze voorwaarden gelden met betrekking tot binnenlands vervoer: de Algemene Vervoerscondities 2002 (kortheidshalve AVC), gedeponeerd ter griffie van de Rechtbanken Amsterdam en Rotterdam en met betrekking tot grensoverschrijdende vervoerwerkzaamheden over de weg: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, (kortheidshalve CMR-Verdrag), gesloten te Genève op 31 augustus 1956, voorzover in deze voorwaarden hiervan niet wordt afgeweken;

2.6 Indien een of meerdere bepalingen, in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) van toepassing.


Artikel 3: Aanbiedingen/Orders/Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen van RobWink, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van de orderbon/bestelling – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.3 Overeenkomsten waarbij RobWink partij is, gelden eerst als gesloten nadat RobWink schriftelijk een order/bestelling van wederpartij heeft aanvaard, dan wel de feitelijke levering af magazijn van de verkochte goederen door RobWink aan wederpartij heeft plaatsgevonden, dan wel de feitelijke opslag plaatsvindt;

3.4 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame binnen 8 dagen na factuurdatum;

3.5 De verkoopprijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten gelden voor levering af magazijn RobWink, in euro’s, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

3.6 RobWink mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en aanvang van de uitvoering van de overeenkomst een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijsverhoging van meer dan 5% heeft plaatsgevonden;

3.7 RobWink is gerechtigd ieder jaar zijn prijzen aan te passen;

3.8 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen;

3.9 RobWink kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.


Artikel 4: Levering

4.1 Levering geschiedt ex-works (af fabriek) tenzij partijen anders overeenkomen;

4.2 Levering geschiedt steeds aan het bij RobWink laatst bekende door wederpartij opgegeven afleveradres van wederpartij;

4.3 RobWink is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan wederpartij plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

4.4 Wederpartij is verplicht het geleverde af te nemen op het moment dat RobWink deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

4.5 Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is RobWink gerechtigd het te leveren materiaal op te slaan voor rekening en risico van wederpartij. Indien wederpartij niet binnen twee maanden afneemt, blijft wederpartij de verkoopprijs verschuldigd en is RobWink gerechtigd dit materiaal aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is RobWink gerechtigd het materiaal te vernietigen. De schade die RobWink bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van wederpartij;

4.6 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt RobWink steeds rembourskosten in rekening bij wederpartij;

4.7 Indien RobWink een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij RobWink schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren;

4.8 Indien RobWink gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze aan RobWink ter beschikking heeft gesteld;

4.9 RobWink is gerechtigd het te leveren in gedeelten te leveren. RobWink is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.


Artikel 5: Modellen, afbeeldingen

5.1 De in aanbiedingen, advertenties of prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;

5.2 Is aan wederpartij een monster of afbeelding getoond, dan gaan partijen er vanuit dat dit als aanduiding is getoond, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen dat het te leveren daarmee geheel zal overeenstemmen.


Artikel 6: Onderzoek, reclames

6.1 Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend en tevens schriftelijk binnen 48 uur bij RobWink te worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt deugdelijk te zijn;

6.2 Eventuele tekorten behoren tevens binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan RobWink te worden gemeld;

6.3 Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum;

6.4 Na het verstrijken van de reclametermijn wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd;

6.5 Indien volgens voorwaarde wordt gereclameerd, blijft wederpartij verplicht tot afname en betaling van het geleverde. Wenst wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van RobWink. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking middels een retourformulier;

6.6 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
 • Afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10 %;
 • De in aanbieding, advertenties of prijslijsten vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten;
 • Natuurlijke oneffenheden;
6.7 Een klacht/reclame wordt doorgeleid aan RobWink’s fabrikant, aangezien de fabrikant instaat voor de deugdelijkheid van de verkochte zaak. De fabrikant zal de klacht/reclame onderzoeken en bepalen of de klacht gegrond is. Bij de bepaling of een klacht/reclame gegrond is zal rekening gehouden worden met hetgeen verder in deze algemene voorwaarden bepaald is over reclamering;

6.8 Indien een klacht/reclame gegrond is met inachtneming van het daaromtrent gestelde in deze algemene voorwaarden, zal RobWink het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. RobWink is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in “Artikel 13 Aansprakelijkheid” van deze voorwaarden.


Artikel 7: Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum op een door RobWink aan te geven wijze in euro’s, tenzij partijen anders overeenkomen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van wederpartij niet op;

7.2 Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

7.3 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratele-stelling van wederpartij, dood van wederpartij, overdracht of staking van de onderneming van wederpartij, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van RobWink op wederpartij onmiddellijk opeisbaar;

7.4 RobWink is gerechtigd, indien overeengekomen, een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet verschuldigd is bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum;

7.5 Betaling dient aan RobWink te geschieden, tenzij RobWink zijn vordering op wederpartij heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is zal RobWink wederpartij schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde;

7.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.


Artikel 8: Incassokosten

8.1 Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;

8.2 Indien RobWink hogere kosten heeft gemaakt komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.


Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Al het door RobWink geleverde blijft eigendom van RobWink totdat wederpartij alle verplichtingen uit alle met RobWink gesloten overeenkomsten is nagekomen;

9.2 Wederpartij is niet bevoegd het onder het eigendomsvoorbehoud vallende geleverde te verpanden, te verhuren, door te verkopen of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

9.3 Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht RobWink zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

9.4 Wederpartij dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende geleverde te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde geleverde en komen toe aan RobWink;

9.5 Voor het geval dat RobWink zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan RobWink of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van RobWink zich bevinden en het geleverde mede terug te nemen.


Artikel 10: Opschorting en ontbinding

10.1 RobWink is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • Wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
 • Na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
 • Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Voorts is RobWink bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
10.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van RobWink op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien RobWink de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

10.3 RobWink behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen;

10.4 Indien sprake is van toepassing van hetgeen genoemd is in dit artikel, houdt RobWink het recht om de voor RobWink ontstane kosten en/of schade(n) op de wederpartij te verhalen.


Artikel 11: Annulering

11.1 Indien wederpartij, nadat een overeenkomst voor een standaard- of voorraadartikel met RobWink tot stand is gekomen en vanaf 1 kalenderweek voordat RobWink aan wederpartij heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij wederpartij in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;

11.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden;

11.3 Het speciaal voor wederpartij ingekochte te leveren kan niet geannuleerd worden vanaf het moment dat de order in productie is genomen danwel het moment dat de voor productie benodigde materialen zijn aangewend;

11.4 Indien wederpartij inmiddels de orderprijs aan RobWink heeft betaald, wordt bij annulering voor terugbetaling aan wederpartij van de orderprijs minus 10 % en de vrachtkosten zorggedragen.


Artikel 12: Garantie

12.1 Het door RobWink geleverde voldoet aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld;

12.2 Deze garantie is beperkt tot:
 • 12 Maanden na factuurdatum
 • Productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling, onderhoud en opslag;
 • Leveringen aan wederpartijen binnen de EU;
 • Tot vervanging of reparatie van de zaak;
 • Tot de fabrieksgarantie van RobWink’s leveranciers tenzij anders is overeengekomen;
12.3 Deze garantie vervalt:
 • Bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen aan of van het geleverde door wederpartij of een derde;
 • Bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven;
 • Zie ook “Artikel 6 Onderzoek, reclames”;
12.4 Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.


Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Indien RobWink aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van RobWink te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

13.2 RobWink is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

13.3 RobWink is nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van afgekeurde stoffen op of in de zaak, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;

13.4 RobWink is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door wederpartij of een derde;

13.5 Wederpartij vrijwaart RobWink voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is;

13.6 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is RobWink nimmer aansprakelijk;

13.7 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is RobWink nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij RobWink bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg;

13.8 Wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan wederpartij RobWink niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden. Indien RobWink instemt met een retourzending, is RobWink gerechtigd hiervoor behandelingskosten ad 20% van de factuurwaarde in rekening te brengen.


Artikel 14: Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van het geleverde dat voorwerp van de overeenkomst is, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan wederpartij juridisch worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.


Artikel 15: Overmacht

15.1 RobWink is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van RobWink en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt;

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RobWink geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RobWink niet in staat is zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van RobWink, vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, exportbelemmeringen, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen;

15.3 RobWink heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat RobWink zijn verbintenis had moeten nakomen;

15.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

15.5 Voor zover RobWink ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RobWink gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.


Artikel 16: Auteursrechten

16.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt RobWink zich de rechten en bevoegdheden voor die RobWink toekomen op grond van de Auteurswet;

16.2 Alle door RobWink verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van RobWink, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van RobWink worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.


Artikel 17: Authentieke versie

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.


Artikel 18: Geschillen

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van RobWink is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft RobWink het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 19: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen RobWink en wederpartij is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van toepassing van het Weens Koopverdrag.


Artikel 20: Deponering voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Utrecht onder nummer 10147147 op 12 mei 2020.


Cirkel B.V.
Rendementsweg 24 O
NL-3641 SL Mijdrecht
The Netherlands
T. +31 (0) 85 876 8811
E. info@robwink.nl

KvK nr. 10147147
BTW nr. NL805975949B01